Strona Główna Realizacje ≫ SPX Bydgoszcz
SPX Bydgoszcz

SPX Bydgoszcz

Realizacja robót drogowych w ramach Inwestycji pn.:„Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby firmy SPX FLOW TECHNOLOGY POLAND Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ulicy Hermana Frankego." Prace zostały wykonane w okresie: od 26.06.2015r. do 25.02.2016r.

Szczegóły Projektu

 1. Roboty przygotowawcze
  • Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci, resztek roślin wywiezienie resztek i utylizacja - 107.053,00 m2
  • Usunięcie zalegających hałd (wywóz i utylizacja) - 6.693,00 m3
 2. Rozbiórki
  • Rozbiórka, wywóz i utylizacja istniejących dróg na terenie - 5.000,00 m2
  • Rozbiórka istniejącego budynku
 3. Usunięcie w-wy humusu
  • Zdjęcie w-wy humusu (wywóz i utylizacja) - 7.689,00 m3
  • Zdjęcie w-wy humusu (składowanie na terenie - pryzmowanie) - 33.147,00 m3
  • Usunięcie karpin wraz z uzupełnieniem dołów piaskiem
 4. Przygotowanie zaplecza - drogi technologiczne
  • Utwardzenie terenu pod kontenery-wykonanie z recyklingu grubości 20cm - 900,00 m2
 5. Makroniwelacja
  • Roboty ziemne - wykopy - 35.094,00 m3
  • Roboty ziemne - nasypy - 18.510,00 m3
  • Załadunek i wywóz nadmiaru gruntu z wykopu (wraz z utylizacją) - 11.526,00 m3
 6. Roboty ziemne - stopy hali, przybudówki, budynek biurowy
  • Wykopy - 6.444,00 m3
  • Zasypki z odkładu - 2.651,00 m3
  • Wykonanie stabilizacji dowiezionego kruszywa i gruntu cementem Rm=2,5-5MPa,
  • W-wa chudego betonu cl2/15 gr.10cm - 2.973,00 m3
  • Nasyp zagęszczony z piasku dowiezionego grubości 0,30m - 569,00 m3
 7. Stabilizacja gruntu rodzimego
  • Stabilizacja gruntu rodzimego na miejscu cementem, Rm=2,5MPa, grubość w-wy 20 cm 28.297,00 m2
  • Korytowanie pod drogi, place i parkingi-profilowanie i zagęszczenie podłoża - 28.297,00 m2
 8. Krawężniki, oporniki, obrzeża
  • Krawężnik betonowy 15x30cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub. 3cm na ławie betonowej C12/15 z oporem (0,084m3/mb.) - 3.040,00 mb.
  • Krawężnik betonowy 15x22cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub. 3cm na ławie betonowej C12/15 z oporem (0,068m3/mb.) - 1.176,00 mb.
  • Opornik betonowy 12x25cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub. 3cm na ławie betonowej C12/15 z oporem (0,063m3/mb.) - 92,30 mb.
  • Obrzeże betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm - 660,00 mb.
 9. Nawierzchnia:
  - jezdni drogi serwisowej na terenie zakładu,
  - stanowisk parkingowych dla pojazdów ciężarowych,
  - zjazdu północnego i północno-zachodniego na teren zakładu
  • podbudowa z chudego betonu Rm-6-9 MPa, grubości 18cm - 16.244,00 m2
  • nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego, 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm - 16.244,00 m2
 10. Nawierzchnia:
  - jezdni drogi serwisowej na terenie parkingu,
  - stanowisk parkingowych na terenie parkingu,
  - zjazdu północno-zachodniego na teren parkingu
  • podbudowa z chudego betonu Rm-6-9 MPa, grubości 12cm - 10.210,00 m2
  • nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego, 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm-z liniami podziału miejsc parkingowych kolor m2 - 10.210,00 m2
 11. Nawierzchnia drogi technologicznej z płyt IOMB
  • podbudowa z kruszywa naturalnego (pospólka) grub. 15cm - 385,00 m2
  • nawierzchnia z płyt ażurowych IOMB o grub. 12,5cm - 385,00 m2
 12. Nawierzchnia do składowania odpadów
  • podbudowa z betonu Cl2/15 grub. 10cm - 415,00 m2
  • 2x folia PE wywinięta na krawężnik - 415,00 m2
  • nawierzchnia z betonu C30/37 W8 FI 50 ze zbrojeniem rozproszonym grub. 18cm - 415,00 m2
 13. Nawierzchnia ciągów komunikacji pieszej
  • Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=l,5MPa, grub. w-wy 10cm - 1000,00 m2
  • nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego, 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm - 1000,00 m2
 14. Chodniki odbudowywane w pasie drogowym
  • Przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej - 43,00 m2
 15. Zieleń
  • Rozścielenie w-wy humusu - 33.147,00 m3