Ogłoszenie o zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy BETPOL S.A. 25 czerwca 2021 r.

Zarząd BETPOL SA w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art.395 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BETPOL S.A. na dzień 25.06.2021 r., na godzinę 11.00, w siedzibie spółki w Bydgoszczy przy ul. Inwalidów 49.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału wyniku finansowego .
 8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

DOKUMENT DO POBRANIA [TUTAJ]


Wezwanie akcjonariuszy do dematerializacji akcji BETPOL S.A. z dnia 21 września 2020 r.

Zarząd spółki BETPOL Spółka Akcyjna wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia posiadanych akcji w celu ich dematerializacji.

DOKUMENT DO POBRANIA [TUTAJ]


Wezwanie akcjonariuszy do dematerializacji akcji BETPOL S.A. z dnia 07 września 2020 r.

Zarząd spółki BETPOL Spółka Akcyjna wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia posiadanych akcji w celu ich dematerializacji.

DOKUMENT DO POBRANIA [TUTAJ]


Wezwanie akcjonariuszy do dematerializacji akcji BETPOL S.A. z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Zarząd spółki BETPOL Spółka Akcyjna wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia posiadanych akcji w celu ich dematerializacji.

DOKUMENT DO POBRANIA [TUTAJ]


Wezwanie akcjonariuszy do dematerializacji akcji BETPOL S.A. z dnia 10 sierpnia 2020 r.

Zarząd spółki BETPOL Spółka Akcyjna wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia posiadanych akcji w celu ich dematerializacji.

DOKUMENT DO POBRANIA [TUTAJ]


Wezwanie akcjonariuszy do dematerializacji akcji BETPOL S.A. z dnia 27 lipca 2020 r.

Zarząd spółki BETPOL Spółka Akcyjna wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia posiadanych akcji w celu ich dematerializacji.

DOKUMENT DO POBRANIA [TUTAJ]


Ogłoszenie o zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy BETPOL S.A. 22 czerwca 2020 r.

Zarząd spółki BETPOL Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29.06.2020 r., na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Inwalidów 49

Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału wyniku finansowego .
 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

DOKUMENT DO POBRANIA [TUTAJ]